top of page

2019 PAPERS

References and Links to Papers

2019: Publications

August 29, 2019 Journal of Physics: Energy

DOPING AND ALLOYING OF KESTERITES

Yaroslav E Romanyuk, Stefan G Haass, Sergio Giraldo, Marcel Placidi, Devendra Tiwari, David J Fermin, Xiaojing Hao, Hao Xin, Thomas Schnabel, Marit Kauk-Kuusik, Paul Pistor, Stener Lie, Lydia H Wong

July 29, 2019 Journal of Physics: Energy

EMERGING INORGANIC SOLAR CELL EFFICIENCY TABLES (VERSION 1)

Lydia H Wong, Andriy Zakutayev, Jonathan D Major, Xiaojing Hao, Aron Walsh, Teodor K Todorov, Edgardo Saucedo

July 25 2019, Energy and Environmental Science

CD-FREE CU2ZNSNS4 SOLAR CELL WITH AN EFFICIENCY GREATER THAN 10% ENABLED BY AL2O3 PASSIVATION LAYERS

Xin Cui, Kaiwen Sun, Jialiang Huang, Jae S Yun, Chang-Yeh Lee, Chang Yan, Heng Sun, Yuanfang Zhang, Chaowei Xue, Katja Eder, Limei Yang, Julie M Cairney, Jan Seidel, NJ Ekins-Daukes, Martin Green, Bram Hoex, Xiaojing Hao

June 16, 2019 IEEE 46th Photovoltaic Specialists Conference

SOLUTION-PROCESSED ULTRATHIN TIN OXIDE PASSIVATION OF ABSORBER/BUFFER HETEROINTERFACE AND GRAIN BOUNDARIES FOR HIGH EFFICIENCY KESTERITE CZTS SOLAR CELLS

Heng Sun, Jialiang Huang, Jae S Yun, Kaiwen Sun, Chang Yan, Fangyang Liu, Jongsung Park, Aobo Pu, Jan Seidel, John A Stride, Martin Green, Xiaojing Hao

June 16, 2019 IEEE 46th Photovoltaic Specialists Conference

HIGH-EFFICIENT CD-FREE CZTS SOLAR CELLS ACHIEVED BY NANOSCALE ATOMIC LAYER DEPOSITED ALUMINIUM OXIDE

Xin Cui, Kaiwen Sun, Jialiang Huang, Chang-Yeh Lee, Chang Yan, Heng Sun, Yuanfang Zhang, Martin Green, Bram Hoex, Xiaojing Hao

June 1, 2019 Thin Solid Films

LASER-INDUCED ALUMINIUM-ASSISTED CRYSTALLIZATION OF GE-RICH SIXGE1-X EPITAXY ON SI

Ziheng Liu, Xiaojing Hao, Jialiang Huang, Anita Ho-Baillie, Martin A Green

June 1 2019, Ceramics International

RAPID SINTERING OF CERAMIC SOLID ELECTROLYTES LIZR2(PO4)3 AND LI1.2CA0.1ZR1.9(PO4)3 USING A MICROWAVE SINTERING PROCESS AT LOW TEMPERATURES

Yanqing Lai, Zhen Sun, Liangxing Jiang, Xiaojing Hao, Ming Jia, Li Wang, Fangyang Liu

May 30, 2019 Advanced Functional Materials

QUASIEPITAXY STRATEGY FOR EFFICIENT FULL‐INORGANIC ANTIMONY SULPHIDE SOLAR CELLS

Hui Deng, Yiyu Zeng, Muhammad Ishaq, Shengjie Yuan, Huan Zhang, Xiaokun Yang, Mingming Hou, Umar Farooq, Jialiang Huang, Kaiwen Sun, Richard Webster, Hao Wu, Zhenhua Chen, Fei Yi, Haisheng Song, Xiaojing Hao, Jiang Tang

January 29, 2019 RRL Solar

IMPROVEMENT OF CS‐(FAPBI3)0.85(MAPBBR3)0.15 QUALITY VIA DMSO‐MOLECULE‐CONTROL TO INCREASE THE EFFICIENCY AND BOOST THE LONG‐TERM STABILITY OF 1 CM2 SIZED PLANAR PEROVSKITE SOLAR CELLS

Xu Liu, Lei Shi, Jialiang Huang, Ziheng Liu, Pengfei Zhang, Jae Sung Yun, Arman Mahboubi Soufiani, Jan Seidel, Kaiwen Sun, Ziv Hameiri, John A Stride, Yuanfang Zhang, Martin A Green, Hong Lin, Xiaojing Hao

January 22, 2019 Chemistry Select

ALL SOLUTION‐PROCESSED CU2ZNSNS4 SOLAR CELL BY USING HIGH‐BOILING‐POINT SOLVENT TREATED BALL‐MILLING PROCESS WITH EFFICIENCY EXCEEDING 6%

Youchen Gu, Xuewen Yin, Jianhua Han, Yu Zhou, Meiqian Tai, Qi Zhang, Jianbao Li, Xiaojing Hao, Hong Lin

2019, Journal of Materials Chemistry A

BEYOND 10% EFFICIENCY CU₂ZNSNS₄ SOLAR CELLS ENABLED BY MODIFYING THE HETEROJUNCTION INTERFACE CHEMISTRY

Kaiwen Sun, Chang Yan, Jialiang Huang, Fangyang Liu, Jianjun Li, Heng Sun, Yuanfang Zhang, Xin Cui, Ao Wang, Zhao Fang, Jialin Cong, Yanqing Lai, Martin A Green, Xiaojing Hao

January 2019, Progress in Photovoltaics

HIGH OPEN‐CIRCUIT VOLTAGE CUSBS2 SOLAR CELLS ACHIEVED THROUGH THE FORMATION OF EPITAXIAL GROWTH OF CDS/CUSBS2 HETERO‐INTERFACE BY POST‐ANNEALING TREATMENT

Yuanfang Zhang, Jialiang Huang, Chang Yan, Kaiwen Sun, Xin Cui, Fangyang Liu, Ziheng Liu, Xueyun Zhang, Xu Liu, John A Stride, Martin A Green, Xiaojing Hao

bottom of page