top of page
yiyu.png

DR. YIYU ZENG

Dr. Yiyu Zeng: Lab Members

CURRICULUM VITAE

ACADEMIC QUALIFICATIONS

Aug.2016 - Apr.2020         PhD of Photovoltaic Engineering                              

                                          School of Photovoltaic and Renewable Energy Engineering, UNSW

Sep.2013 - Jul.2016          Master of Materials Science and Engineering            

                                          Zhejiang University, Hangzhou, China

Sep.2009 - Jun.2013         Bachelor of Materials Science and Engineering        

                                          Wuhan Institute of Technology         

EMPLOYMENT

Apr.2020 - Present            Research Assistant, UNSW
Feb.2020 - May 2020        Tutor of Energy Efficiency Course, UNSW

AWARDS

2016                                   University International Postgraduate, UNSW
2015                                   Excellent Postgraduate Student, Zhejiang University

JOURNAL PUBLICATIONS

 1. Yiyu Zeng, Kaiwen Sun, Jialiang Huang, Michael P. Nielsen, Fan Ji, Chuhan Sha, Shengjie Yuan, Xueyun Zhang, et al. “Vertical orientated antimony sulfide full inorganic thin film solar cells achieved by vapor transport deposition”, ACS Appl. Mater. Interfaces, DOI: 10.1021/acsami.0c02697

 2. Jiyu Huang, Jinchun Jiang, Liang Hu, Yiyu Zeng, Shuangchen Ruan, Zhizhen Ye, and Yu-jia Zeng, “Self-powered ultraviolet photodetector based on CuO:Ga/ZnO:S heterojunction” Journal of Materials Science., DOI:10.1007/s10853-020-04614-6

 3. Hui Deng, Yiyu Zeng, Ishaq, Muhammad etc “Quasiepitaxy Strategy for Efficient Full-Inorganic Sb2S3 Solar Cells” Adv. Funct. Mater., 2019,1901720 (co-first author)

 4. Liu, Xu; Zhang, Yuanfang; Shi, Lei; Liu, Ziheng; Huang, Jialiang; Yun, Jae Sung; Zeng, Yiyu; Pu, Aobo; Sun, Kaiwen; Hameiri Ziv et al. “Exploring Inorganic Binary Alkaline Halide to Passivate Defects in Low Temperature Processed Planar-Structure Hybrid Perovskite Solar Cells” Adv. Energy. Mater.,2018,1800138

 5. Xiaoli Peng, W Wang, Yiyu Zeng, X Pan Z Ye, Y Zeng “Enhanced photoresponse of a high-performance self-powered UV photodetector based on ZnO nanorods and a novel electrolyte by the piezo-phototronic effect” RSC adv.,2018, 8, 33174-33179

 6. Xiaoli Peng, Yiyu Zeng, Xinhua Pa, Weihao Wang et al “High-performance of self-powered UV photodetector with long-term stability based on ZnO nanorods and an iodine-free quasi solid-state electrolyte” RSC adv.2017,7, 29440-294

 7. Yiyu Zeng, Xinhua PanandZhizhen Ye “Fabrication of flexible self-powered UV detectors based on ZnO nanowires and the enhancement by the decoration of Ag nanoparticles”, RSC adv.2016,6, 31316-31322

 8. Yiyu Zeng, Xinhua PanandZhizhen Ye “Enhanced photoelectric performance in self-powered UV detectors based on ZnO nanowires with plasmonic Au nanoparticles scattered electrolyte”,Appl.Phys.A-Mater.2016;122(4)

 9. Zhang, Le; Zhu, Liping; Hu, Liang; Zeng, Yiyu; Ye, Zhizhen “Annealing rate tuned magnetization level in polycrystalline ZnO: Cu films” Journal of Alloys and Compounds, 2016,132-136

 10. Weihao Wang, Xinhua Pan*, Wen Dai, Yiyu Zeng and Zhizhen Ye “Ultrahigh Sensitivity in Amorphous ZnSnO UV Photodetector” RSC adv.2016,6, 32715-32720

 11. Weichao Yan, Shilu Yue, Jianguo Lu, Xifeng Li, Genyuan Yu, Rongkai Lu,Yiyu Zeng,Lingxiang Chenand Zhizhen Ye, “Thin-film transistors based on amorphous ZnNbSnO films with enhanced behaviors”,IEEE Transactions on Electron Devices. 2016,6 ,2412-2416

 12. Yiyu Zeng, Xinhua PanandZhizhen Ye “The enhancement of a self-powered UV photodetector based on vertically aligned Ag-modified ZnO nanowires”,RSC adv.2015,5, 66738-66741

Dr. Yiyu Zeng: Projects
bottom of page